Regulamin serwisu

DEFINICJE:

 • Usługodawca – właściciel portalu PracującaUkraina.pl, czyli firma UltraType Marcin Zabrocki, Świt 2, 89-500 Tuchola, NIP: 5611578392
 • Pracownik – osoba szukająca pracy o pochodzeniu Ukraińskim, zarejestrowana na platformie ua.PracującaUkraina.pl
 • Pracodawca – osoba rekrutująca pracowników o pochodzeniu Ukraińskim, zarejestrowana na platformie PracującaUkraina.pl
 • Użytkownik – ogół Pracowników i Pracodawców
 • Partner – osoba korzystająca z programu partnerskiego, zarejestrowana na platformie PracującaUkraina.pl
 • Platforma – aplikacja internetowa znajdująca się pod adresem PracującaUkraina.pl wraz z subdomenami i podstronami prowadzona przez Usługodawcę.

 

CZĘŚĆ I – OBOWIĄZKI I PRAWA USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca umożliwia bezpłatną prezentację Pracownikowi na stworzonym do tego celu profilu zawodowym w formie autoprezentacji (reklamy własnej osoby i dokonań).
 2. Usługodawca dba o uaktualnianie informacji pomocnych w znalezieniu zatrudnienia: materiałów własnych, tekstów, analiz, prezentacji firm i instytucji wspierających.
 3. Usługodawca dba o odpowiednią promocję portalu celem dotarcia do potencjalnych pracodawców poprzez kampanie reklamowe, promocyjne oraz rzetelność i prawdziwość zamieszczanych informacji dotyczących obowiązujących przepisów w zakresie zatrudniania pracowników w Polsce.
 4. Usługodawca dba o funkcjonalność portalu oraz uaktualnianie informacji dotyczących rynku pracy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  – przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją serwisu,
  – odmowy świadczenia usług jeśli Pracodawca lub Pracownik narusza Regulamin,
  – dowolnej modyfikacji świadczonych usług, narzędzi oraz sposobu działania serwisu, poprzez zmianę Regulaminu.
 6. Usługodawca może zablokować lub usunąć istniejące Konto, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, narusza dobra osobiste lub interesy Usługodawcy.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za ustalenia między Pracownikiem i Pracodawcą. Jedyną usługą świadczoną przez Usługodawcę jest skontaktowanie ze sobą Pracownika i Pracodawcy.
 8. Usługodawca za swoją pracę pobiera od Usługobiorcy trzy rodzaje opłat: miesięczną, kwartalną i roczną w formie abonamentu.
  Płatność odbywa się poprzez platformę Przelewy24.pl lub przelewem tradycyjnym na konto wskazane przez Usługodawcę. Dostęp do serwisu następuje po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu kwoty na rachunku Usługodawcy. Dostęp do serwisu wygasa automatycznie po upływie określonego czasu w danym pakiecie czasowym.
 9. Usługodawca zobowiązuje się do naprawienia szkody w przypadku awarii technicznej portalu, braku dostępu lub innych nieprzewidzianych okoliczności związanych z siecią informatyczną. W takim przypadku Pracodawca wydłuży okres korzystania z dostępu do bazy proporcjonalnie do czasu jego braku dla Pracodawcy. O rozpatrzeniu reklamacji Usługodawca poinformuje Usługobiorcę do 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji drogą mailową.

 

CZĘŚĆ II – OBOWIĄZKI I PRAWA PRACOWNIKA

 1. Pracownik ma prawo do zamieszczania informacji na swój temat na profilu zawodowym. Pracownik ma prawo opublikować listy referencyjne, curriculum vitae, przebieg pracy zawodowej i te informacje, które uzna za stosowne celem zareklamowania swojej osoby na platformie. Odpowiedzialność za prawdziwość zamieszczanych informacji o sobie ponosi Pracownik. Pracownik ma obowiązek usunięcia profilu w momencie jego dezaktualizacji.
 2. Pracownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w profilu zawodowym.
 3. Pracownik akceptuje konieczność zamieszczenia aktualnego numeru telefonu lub innego komunikatora, aby Pracodawca w sposób bezpośredni mógł skontaktować się z nim.
 4. Pracownik zamieszczając swoje ogłoszenie reklamujące jego osobę ma prawo zmieniać dane w swoim profilu, zamieszczać dodatkowe dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, znajomość języków obcych itp.
 5. Pracownik może zachować swój profil nawet w przypadku, gdy jest zatrudniony. Przebywanie na portalu daje mu szansę na pozyskanie lepszej pracy i możliwość stałego poszukiwania pracodawcy. Warunkiem zamieszczenia profilu zawodowego jest chęć podjęcia pracy jak i jej zmiany.
 6. Pracownik w każdej chwili może usunąć swój profil bez podawania przyczyn. Celem usunięcia konta, prosimy o przesłanie wiadomości na adres e-mail kontakt@pracujacaukraina.pl.
 7. Założyć profil może osoba niezamieszkująca terytorium Polski.

 

CZĘŚĆ III – OBOWIĄZKI I PRAWA PRACODAWCY

 1. Profile zawodowe są dostępne nieodpłatnie dla Pracodawcy do momentu decyzji o chęci nawiązania kontaktu z konkretnym Pracownikiem.
 2. Wykupienie konta premium (zwanego również abonamentem) uprawnia do zapoznania się z numerami telefonów i adresami poczty elektronicznej Pracowników. Dodatkowo uprawnia ono do wystawienia ogłoszeń o pracę.
 3. Cennik abonamentów:
  1. Abonament miesięczny (31 dni ważności konta) – 189 zł netto,
  2. Abonament kwartalny (93 dni ważności konta) – 289 zł netto,
  3. Abonament kwartalny (365 dni ważności konta) – 890 zł netto
 4. Pracodawca, aby skorzystać z danego profilu zawodowego, akceptuje fakt podania danych osobowych lub/i firmowych, celem wystawienia przez Usługodawcę faktury za usługi.
 5. Pracodawca jest odpowiedzialny za własną ofertę pracy, jej rodzaj i warunki finansowe proponowane potencjalnemu pracownikowi.
 6. Pracodawca ma prawo do wyboru potencjalnego pracownika, którym jest zainteresowany.
 7. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za treść oferty pracy, jej rodzaj, charakter, wysokość wynagrodzenia, formułę zatrudnienia.
 8. Pracodawca po zapoznaniu się z ofertą Użytkownika nie ma obowiązku zatrudniania go. Obowiązują zasady jak w przypadku standardowej rekrutacji do pracy.

 

CZĘŚĆ IV – PROGRAM PARTNERSKI

 1. Istnieje możliwość podjęcia współpracy z Usługodawcą, w celu osiągania korzyści pieniężnych za spełnienie określonych warunków.
 2. Program partnerski polega na promowaniu przez Partnera usług Usługodawcy w dowolny sposób, jednocześnie mając na celu zachęcenie potencjalnego Użytkownika do dokonania rejestracji (przy użyciu unikalnego linku referencyjnego, dzięki któremu Usługodawca przy użyciu infrastruktury technicznej jest w stanie jednoznacznie przypisać daną rejestrację do danego Partnera). Partner nie otrzyma wynagrodzenia, jeśli nie będzie możliwości jednoznacznego przypisania danej rejestracji do niego. Aby uniknąć takich nieporozumień, należy korzystać ze wspomnianego linku referencyjnego.
 3. Aby podjąć współpracę, należy skorzystać z formularza rejestracyjnego (PracujacaUkraina.pl/affiliate-home/).
 4. W celu śledzenia aktywności Partnera, musi on wykorzystywać link referencyjny (dostępny na jego koncie) i nakłaniać Użytkowników do kliknięcia w niego, a następnie (w ciągu 30 dni, korzystając z systemu cookies) Użytkownik musi zarejestrować się w Panelu.
 5. Partner za zarejestrowanie jednego Pracodawcy z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 25% od każdej wpłaty poleconego Pracodawcy na konto Usługodawcę,
 6. Partner za zarejestrowanie jednego Pracownika z jego linku referencyjnego (aktywnego przez 30 dni) otrzyma na swoje konto Partnera 10 złotych,
 7. Próg wypłaty środków zgromadzonych na koncie Partnera to 100 złotych.
 8. Wypłata następuje w ciągu 3 dni roboczych od zgłoszenia chęci wypłaty środków.
 9. Wypłacane środki stanowią kwotę brutto widniejącą na umowie zlecenie – od tej kwoty odejmowana jest zaliczka na podatek dochodowy oraz składki ZUS.
 10. Partner (po uprzednim zgromadzeniu na swoim koncie 100 złotych) może zlecić wypłatę środków na swoje konto bankowe.
 11. Zamawiający zobowiązuje się utrzymywać infrastrukturę informatyczną niezbędną do realizacji zadań przez Partnera, w szczególności stronę Programu Partnerskiego oraz oprogramowanie do monitorowania i wyliczania należnego wynagrodzenia.
 12. Usługodawca zastrzega sobie prawo do weryfikowania działalności Partnera i w wypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości (np. własnoręczne zakładanie kont w celu uzyskania korzyści), zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Partnera.

 

CZĘŚĆ V – POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W razie zmiany którejkolwiek z Usług lub wystąpienia innych ważnych przyczyn, Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu.
 2. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu rozstrzygał będzie polski sąd powszechny.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, Kodeksu cywilnego i inne obowiązujące przepisy prawa.